นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์สำนักงาน วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

จัดทําเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565

สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้จัดทํานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของกสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไว้เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทํางาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น

2. ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เว็บไซต์สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ (Sex) อายุ (Gender)

3. นอกจากนั้น เพื่อสํารวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนําสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจึงจําเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรม ค้นผ่าน (Browser Type)โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชม เว็บไซต์(Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)

4. สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวขอแนะนําให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้เพื่อจะได้ทราบและ เข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้หรือดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการ ดําเนินการใดๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้น ไม่ได้ปฏิบัติการหรือดําเนินการใดๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่เว็บไซค์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

1. สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จําเป็น เช่น ชื่อ และ ที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสํารวจความคิดเห็นของท่าน ในกิจการหรือกิจกรรมของสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเท่านั้น

2. สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวขอรับรองว่าจะไม่นําข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้เก็บรวบรวมไว้ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก โดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับ อนุญาตจากท่านเท่านั้น

3. ในกรณีที่ สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูล ส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการ หรือกิจกรรมของวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเป็นต้น สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจะกําหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดําเนินการ ดังกล่าว เก็บรักษาความลับ และความ ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกําหนดข้อห้ามมิให้มีการ นําข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านมีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วน บุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จาก สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวก็ ได้โดยเพียงแต่ท่านกรอกความจํานงดังกล่าว เพื่อแจ้งให้สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวทราบในหน้าเว็บ

การรักษาความปลอดภัยสําหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสําหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สํานักงาน สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจึงได้กําหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกําหนด สิทธิในการเข้าถึง หรือใช้ข้อมูลส่วน บุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสําคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัย สําหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอาจทําการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ในการให้บริการ ดังนั้น สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจึงขอแนะนําให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่ เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ ของสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับสำนักงาน วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวยินดีที่จะ ตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคําติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ต่อไป